Algemene-voorwaarden

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Leverancier” verstaan Foods4u BVBA , Maanstraat 29 , 2800 Mechelen

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Koper” verstaan: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden een bestelling wordt gedaan bij Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht.

2.3. Bij het plaatsen van een bestelling bij www. Foods4u.be gaat de Koper akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Vertrouwelijke informatie

3.1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de andere partij ontvangen informatie. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1. De prijzen van Leverancier zijn inclusief de verschuldigde 6% of 21% B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verzendkosten zijn niet inclusief tenzij anders vermeld.

4.2. Indien de Koper kiest voor een betaling middels overschrijving, dient het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen via overboeking op een door Leverancier aan te wijzen bankrekening te worden voldaan. Indien deze termijn wordt overschreden, zal de bestelling van Koper worden verwijderd.

4.3. Leverancier biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan die ieder hun eigen betalingsvoorwaarden hebben. Voor Belgische Kopers is het mogelijk te betalen , contante betaling bij aflevering via onze diensten en overschrijving.

4.4. Gelet op de natuurlijke structuur van diverse producten is het niet altijd mogelijk het uiteindelijke gewicht exact te bepalen. Prijswijzigingen die tot stand komen als gevolg van gewichtstoename, worden te allen tijde doorberekend aan Koper . De bestelling wordt pas verstuurd op het moment dat het resterende bedrag is betaald. De prijsverhoging zal aan de Koper telefonisch of per E-mail worden medegedeeld.

Artikel 5. Aanbiedingen

5.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. De Leverancier heeft het recht alle prijzen te wijzigen.

Artikel 6. Alcoholhoudende producten

6.1. Voor alcoholhoudende producten geldt een wettelijke legitimatieplicht. Bij een bestelling dient de Koper waarheidsgetrouw zijn of haar geboortedatum door te geven.

Artikel 7. Levering

7.1. Levertijden zijn indicatief en worden op de site http://www.foods4u.be/ weergegeven. Doorgaans wordt de bestelling na betaling binnen 24 tot 48 uur geleverd ( behalve weekends een feestdagen). Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Leverancier, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

7.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de producten op een door de Koper opgegeven adres worden afgeleverd. Op het moment van aflevering gaat het risico van de producten over op de Koper.

7.3. De Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen te controleren in verband met de aansprakelijkheid van de bezorgdienst. Indien het geleverde c.q. de verpakking beschadigd is, dient de Koper zo snel mogelijk uiterlijk binnen de 2 dagen contact met Leverancier op te nemen.

7.4. Indien de bestelling niet op het door de Koper opgegeven adres wordt geleverd, kan deze de bestelling, bij levering door Taxipost, op het dichtstbijzijnde postkantoor afhalen. Bij levering door Taxipost zijn de algemene voorwaarden van Taxipost eveneens van toepassing. Indien Koper een gekoeld product heeft besteld, dient dit onverwijld te worden opgehaald. De Leverancier kan een optimale koeling tot 24 uur na verzending garanderen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Leverancier bestelde producten blijven eigendom van Leverancier, zolang de Koper het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Op alle afbeeldingen weergegeven op http://www.foods4u.be/ geldt een copyright op naam van Foods4u BVBA. Het onrechtmatig kopiëren van deze afbeeldingen zal strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 10. Communicatie

Leverancier is niet aansprakelijk voor misverstanden of foutieve bestellingen ontstaan door verstoorde communicatie, zoals een storing in de internetverbinding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de Koper.

11.2. De aansprakelijkheid van Leverancier strekt in ieder geval niet verder dan de directe schade ter hoogte van het door Leverancier gefactureerde bedrag. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier.

11.3. In geen geval is Leverancier aansprakelijk voor indirecte schade, zoals winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

11.4. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Koper ongedaan te maken.

11.5. Verse producten zoals verse soepen kunnen niet worden teruggebracht & moeten eerst gecheckt wordt tijdens de levering.

Artikel 12. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

12.1. Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Leverancier gedane bestellingen, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

12.2. Zodra zich een onder lid 1 genoemde omstandigheid voordoet zal Leverancier daarvan mededeling doen aan de Koper.

12.3. Indien nakoming door Leverancier tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

Artikel 13. Reclamaties en klachten

13.1. Indien de Koper kan aantonen dat het bestelde product niet voldoet aan de bestelling, heeft Koper het recht deze te retourneren. Leverancier zal de transportkosten vergoeden en een nieuw product dat voldoet aan de bestelling van Koper versturen.

13.2. Voedingsmiddelen kunnen door de Koper niet worden geretourneerd. Voor alle non-food producten geldt dat deze binnen 7 werkdagen met voorafgaande toestemming van Leverancier kunnen worden geretourneerd, mits de verpakking niet is beschadigd. De verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de Koper.

13.3. Leverancier streeft ernaar de klachten van Koper zo snel als mogelijk in behandeling te nemen. Klachten worden doorgaans het snelste per email afgehandeld

13.4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de leverancier .

Alle prijzen in inclusief BTW.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken